REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy „Sklep Geneus”, dalej nazywany „Sklepem”, dostępny pod adresem internetowym sklep.geneus.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu jest Geneus Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Pod Grapą 8, 43-340 Kozy, NIP: 937-262-42-27.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient musi zaakceptować Regulamin.
 5. Prezentowane ceny obejmują ceny netto (bez podatku VAT) oraz ceny brutto (zawierające podatek VAT).
 6. Wszystkie oferowane przez Sklep towary są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez firmę Geneus Polska Sp. z o.o. pod adresem internetowym: sklep.geneus.pl
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, tj. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, którzy dokonujący u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 8. Umowa – umowa sprzedaży na odległość zawartą między Klientem a Sprzedawcą w ramach Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Klienta i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczna jest lista Produktów wybranych przez Klienta do zakupu, umożliwiający ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości i rodzajów wybranych Produktów.
 11. Produkt – rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, dostępna do zakupu w Sklepie.
 12. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o Produkcie.
 13. Kupon rabatowy – indywidualny kod przyznany Klientowi, uprawniający Klienta do obniżenia ceny Produktu.
 14. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z obowiązującymi w momencie sprzedaży przepisami prawa.
 15. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy, punkt odbioru lub adres mailowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego.
 16. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie; w razie elektronicznego przekazania Produktu – za moment wydania rzeczy uważa się chwilę przekazania przez Sprzedawcę Produktu na wskazany adres mailowy.
 17. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i ewentualną dostawę.
 18. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego potocznie określany Internetem.
 19. Urządzenie końcowe – laptop, komputer, smartfon, tablet i inne urządzenia umożliwiające połączenie z Internetem i korzystanie ze Sklepu.
 20. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych potrzebna do przekazania Produktu Klientowi. Wszystkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu Cywilnego. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia terminu. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest zdarzenie pewne, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 21. Wada fizyczna – niezgodność sprzedanej rzeczy z umową, w szczególności, jeśli Produkt:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewniał Konsumenta;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zainstalowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy;
 22. Wada prawna – niezgodność sprzedanej rzeczy z umową, w szczególności w sytuacji, gdy Produkt stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§3 Informacje ogólne

 1. Umowa jest zawierana zgodnie z polskim prawem i przedmiotowym regulaminem.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Produkty wolne od wad.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę są wyrażone w walucie polskiej i są cenami netto i brutto.
 4. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który jest określony w cenniku dostaw.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Zabezpieczenie istotnych postanowień zawartej Umowy oraz potwierdzenie jej zawarcia, w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje poprzez:
  1. Potwierdzenie zamówienia poprzez wysyłkę wiadomości drogą mailową,
  2. Dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania Produktu Dowodu zakupu.
 7. Do korzystania ze Sklepu, tj. przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień niezbędne jest posiadanie:
  1. Urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari by Apple, …
  2. Aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  3. Włączonej obsługi plików cookies.
 8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu. W szczególności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga posiadania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

§3 Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na Konto) lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany), przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.W celu złożenia Zamówienia należy:
   1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku Produktów czynność tę należy powtórzyć dla każdego z wybieranych Produktów,
   2. Po zakończeniu procesu wyboru Produktów przejść do modułu „Koszyk”, a następnie:
    1. Wybrać sposób dostarczenia Produktu oraz, o ile sposób dostarczenia Produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki;
    2. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie,
    3. Kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” (albo „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”).
 2. Realizacja zamówienia jest możliwa po udostępnieniu przez Klienta danych, które umożliwiają weryfikację tożsamości oraz dostawcy towarów. Sklep potwierdzi przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub kontakt telefoniczny. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, ograniczenia dostępnych metod płatności lub żądania przedpłaty, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości danych lub wybranego sposobu płatności.
 3. Informacje dotyczące towarów zamieszczane na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia, takie jak cena, opis, cechy i skład zestawu oraz sposób realizacji, stanowią obowiązujące informacje dla obu stron.
 4. Termin realizacji dostępnego produktu na stronie Sklepu wynosi do 2 dni roboczych, w przypadku produktów na zamówienie termin realizacji jest ustalany indywidualnie.
 5. Informacje zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zakupu określonych towarów. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep i zmianie statusu zamówienia w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub realizacji zamówienia zgodnie z własnym uznaniem, w tym w przypadku:
  1. Ocenienia, że cena lub opis zawiera ewidentny i znaczący błąd w momencie składania zamówienia;
  2. Odrzucenia płatności dokonanej przez Klienta;
  3. Braku dostępności zamówionego produktu;
  4. Braku możliwości dostarczenia towaru do wskazanego adresu;
  5. Braku możliwości związanej z realizacją dostawy, lub w przypadku istnienia wątpliwości co do dostępnego adresu.
 7. W przypadku odmowy zgodnie z powyższym punktem 5, Sklep nie będzie zobowiązany do rekompensowania ewentualnych strat.
 8. Zamówienia zagraniczne nie podlegają opcji płatności „za pobraniem”.

§4 Płatności

 1. Klient może wybierać spośród dostępnych metod płatności, zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji „Metody płatności” w Koszyku.
 2. Koszty przesyłki są określane na podstawie wewnętrznego cennika Sklepu i zależą od wagi oraz gabarytów zamówionego towaru.
 3. Dostarczenie towaru będzie możliwe po dokonaniu płatności za zakupione produkty oraz opłatę za przesyłkę.

§5 Wysyłka

 1. Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem renomowanych firm kurierskich (m.in. DHL, DPD, FedEx, UPS, TNT).
 2. W przypadku płatności kartą płatniczą termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. Jeśli płatność zostanie dokonana przed wysyłką, termin dostawy zostanie wydłużony o okres między datą zamówienia a datą zaksięgowania płatności na koncie Sklepu.
 4. Czas dostawy przesyłki do Klienta wynosi 1-3 dni roboczych, w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 5. Czas realizacji zamówienia podawany przez Sklep dotyczy dni roboczych.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy lub od objęcia w posiadanie towaru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę, bądź inną wskazaną przez nich osobę trzecią.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w § 7 ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Do zachowania terminu, w którym Konsument lub Przedsiębiorca może odstąpić od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  1. W formie elektronicznej na adres: sklep@geneus.pl
  2. W formie pisemnej na adres: ul. Pod Grapą 8, 43-340 Kozy
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
  2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca niezwłocznie Konsumentowi lub Przedsiębiorcy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu tych samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
  5. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§8 Rękojmia za wady i gwarancja

 1. Przedmiotem Umowy sprzedaży są Produkty nowe, tworzone ręcznie.
 2. Sprzedawca odpowiada za wady Produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy kupionej wyłącznie w stosunku do Klientów będących Konsumentami. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@geneus.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Pod Grapą 8, 43-340 Kozy. Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis wady oraz zdjęcia Produktu ukazujące opisane wady.
 4. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę, chyba że Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady Produktu. Konsument ma prawo również, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 5. Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy wada Produktu nie jest istotna.
 6. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej formie. Upływ wskazanego terminu bez wyrażenia stanowiska przez Sprzedawcę, oznacza, że Sprzedawca uznał żądania za uzasadnione.
 7. W każdym przypadku, gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, koszty dostawy obciążają Sprzedawcę.
 8. Produkt w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać drogą, którą Konsument otrzymał ją od Sprzedawcy.
 9. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający podstępnie zataił istnienie wady.

§9 Reklamacje związane z działaniem Sklepu

 1. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem Sklepu należy składać:
  1. Elektronicznie na adres: sklep@geneus.pl
  2. Pisemnie na adres: ul. Pod Grapą 8, 43-340 Kozy
 2. W reklamacji należy wskazać dane osoby zgłaszającej reklamację, w tym dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, adres, e-mail) niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpoznania reklamacji oraz opis nieprawidłowości lub błędów w działaniu Sklepu.
 3. Sprzedawca przystąpi do ustalenia przyczyn powstawania problemów lub błędów związanych z funkcjonowaniem Sklepu lub usługi niezwłocznie i poinformuje osobę zgłaszającą reklamację o sposobie jej rozpatrzenia najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
 4. Sprzedawca zastrzega możliwość kontaktowania się z osobą zgłaszającą reklamację, w sprawie dodatkowych informacji odnoszących się do zgłoszenia. Czas oczekiwania na uzyskanie odpowiedzi zawiesza bieg terminu określonego w § 9 ust. 3.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go na stronie Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu oferowanych produktów – w zakresie, w jakim zmiany te wpłyną na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu rejestracji lub podczas składania zamówienia.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora danych osobowych zostały określone w dokumencie „Polityka Prywatności” stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu, udostępnionym na stronie internetowej Sklepu.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Klienta na stronie internetowej Sklepu: sklep.geneus.pl W trakcie realizacji zamówienia oraz w okresie obsługi około sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego w chwili złożenia zamówienia. W przypadku wprowadzenia regulaminu, którego postanowienia będą korzystniejsze dla Klienta ma on prawo wyboru stosowania nowego regulaminu jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Close Koszyk
Close
Close
Kategorie
Phone