Kategorie

Filtry do maszyn budowlanych

REGULAMIN

świadczenia usług przez sklep internetowy GENEUS§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Geneus.

 2. Sklep internetowy Geneus (dalej jako „Sklep”) działa pod adresem http://sklep.geneus.pl (dalej jako „Strona”).

 3. Sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży części zamiennych do silników przemysłowych stosowanych koparkach, ładowarkach, spycharkach, maszynach drogowych i rolniczych i agregatach, a także innego rodzaju części do maszyn (dalej jako „Produkt”).

 4. Sprzedaż prowadzona jest w formie wysyłkowej na terenie całej Rzeczpospolitej Polski.

 5. Sklep jest prowadzony przez HDS Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem ul. Krakowska 183, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000359791, posiadającą NIP 937-26-24-227 i REGON 241634301.

 6. Sklep działa w oparciu o niniejszy Regulamin, który stanowi integralną część zawieranej umowy sprzedaży.

 7. Postanowienia Regulaminu w brzmieniu określonym poniżej obowiązują każdy podmiot przystępujący do korzystania ze Sklepu.

 8. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich warunków w nim przewidzianych oraz z przyjęciem przez Klienta zobowiązania do przestrzegania obowiązków nałożonych na Klientów w Regulaminie.§ 2

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osoby indywidualnie prowadzący działalność, spółki prawa handlowego), którzy dokonali rejestracji, o której mowa w § 3, oraz wyrazili zgodę na przestrzeganie postanowień Regulaminu, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie pod wskazany adres mailowy informacji, także informacji handlowej, przesyłanej przez Sklep („Klienci”).

 2. Umowa sprzedaży następuje na podstawie zamówienia (dalej jako „Zamówienie”) Klientów zainteresowanych zakupem produktów dostępnych w Sklepie, a opisanych na Stronie (dalej jako „Produkt”).

 3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet, po zalogowaniu się na Konto Klienta, o którym mowa w § 3 oraz naciśnięciu ikony „Dodaj do koszyka”, a następnie „Realizuj zamówienie”. Następnie należy potwierdzić dane do wysyłki i faktury oraz wybrać i zatwierdzić sposób dostawy.

 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony towar jest dostępny w Sklepie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Sklep skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w przycisk „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”, który wyświetla się po wyborze opcji dostawy.§ 3

Rejestracja

 1. W celu dokonania Rejestracji należy na Stronie wybrać opcję “Zarejestruj się” oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy, wypełniając wszystkie pola zaznaczone jako obowiązkowe.

 2. Dokonując Rejestracji Klient powinien wskazać:

  a) imię, nazwisko osoby dokonującej rejestracji oraz adres e-mail,

  b) indywidualnie wybrane hasło, spełniające wymogi bezpieczeństwa, które umożliwi Klientowi dostęp do Konta,

  c) dane Klienta: firmę oraz NIP (w przypadku spółki cywilnej – NIP spółki),

  d) dane kontaktowe, w tym adres zamieszkania (w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) lub adres siedziby (spółki prawa handlowego) oraz adres e-mailowy,

  e) dane adresowe do dostawy

 1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie pod wskazany adres mailowy informacji, w tym informacji handlowej, przesyłanej przez Sklep. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej nie wyrażenie może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi.

 2. Udostępniając formularz zgłoszeniowy Sklep określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością zawarcia umowy.

5. Klient dokonując Rejestracji oświadcza, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,

c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,

e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

f) wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów i informacji, o których mowa w Regulaminie.

 1. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego Sklep przesyła informację, że rejestracja została skutecznie zakończona.

 2. Po zakończeniu procesu rejestracyjnego Klientowi udostępnia się indywidualne konto Klienta („Konto”), dostępne po zalogowaniu się Klienta za pomocą indywidualnie wybranego hasła, umożliwiającego korzystanie ze Sklepu.

 3. Dokonanie Zamówienia za pomocą Konta odnosi skutek dla Klienta, bez względu na osobę, która dokonuje Zamówienia. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie danych pozwalających na zalogowanie się na Konto osobom do tego nieupoważnionym.§ 4

Warunki sprzedaży

 1. Treścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep są zarówno postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie, jak i informacje zamieszczone bezpośrednio przy kupowanym produkcie, a w szczególności jego cena.

 2. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W cenę produktu nie są wliczone koszty związane z jego przesyłką, wskazane § 5, które ponosi Klient.

 3. W przypadku niepoprawnego wypełnienia formularza zamówienia bądź przesłania pocztą elektroniczną zamówienia o niezrozumiałej treści, Zamówienia nie będą realizowane. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych, o których mowa w § 3 ust. 2, pozwalających na jego weryfikację.

 4. Warunkiem wydania towaru Klientowi jest uprzednia zapłata za towar i przesyłkę.

 5. Zamówienia realizowane są niezwłocznie po uiszczeniu ceny przez Klienta. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto sprzedawcy.§ 5

Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:

a) połączenie z siecią Internet,

b) prawidłowe funkcjonowanie języka JavaScrip,

c) akceptacji plików "cookies".

 1. Dostęp do Sklepu wymaga każdorazowo zalogowania się na Konto poprzez podanie wskazanego przy rejestracji adresu e-mail'owego oraz wybranego hasła.

 2. W celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, konieczne jest użycie tzw. plików „cookies”, tj. informacji zapisywanych przez serwer Sklepu na komputerze Klienta, które serwer Sklepu może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputerem Klienta. Pliki cookies służą identyfikacji Klienta.

 3. Sklep zastrzega, że używanie sieci Internet może wiązać się z ryzykiem i zagrożeniami, za które nie ponosi odpowiedzialności.§ 6

Produkty

 1. Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta. Nie dotyczy to jednak podzespołów, które opisane są jednoznacznie jako produkty używane lub regenerowane.

 2. Jeżeli w opisie w sposób jednoznaczny nie zaznaczono inaczej, wszystkie Produkty należy traktować jako zamienniki części oryginalnych.

 3. Sklep może na życzenie Klienta przekazać dane techniczne lub serwisowe dotyczące montażu lub regulacji Produktu, pod warunkiem, jeżeli dane te są znane Sklepowi. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie przekazanych danych.

 4. Sklep zastrzega, że Produkty przeznaczone jest wyłącznie do montażu w zakładach specjalistycznych zajmujących się stale obsługą serwisową maszyn danego rodzaju.

 5. Sklep zastrzega, że Produkty wymagające wstępnej regulacji (np. elementy układu wtryskowego – w tym pompy wtryskowe, wtryskiwacze, elementy układu hydraulicznego: rozdzielacze hydrauliczne, zawory, elektrozawory, sekcje rozdzielaczy), muszą być montowane i regulowane przy użyciu specjalistycznych urządzeń i narzędzi przeznaczonych do tego celu oraz zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta maszyny/silnika/hydrauliki.

 6. W razie zakupu Produktu w postaci uszczelki pod głowicę – która jest produktem przeznaczonym do jednorazowego zamontowania - Sklep zaznacza, iż przez montażem konieczne jest:

a) sprawdzenie poprawności typu zamówionej uszczelki przed jej zamontowaniem;

b) sprawdzenie technicznej sprawności bloku silnika i głowicy, w szczególności sprawdzenie jakości i poprawności płaszczyzn. Sklep wskazuje, iż montaż nowej uszczelki w przypadku uszkodzenia (odkształcenia) płaszczyzn bloku głowicy lub bloku nawet stopniu minimalnym może zakończyć się uszkodzeniem maszyny. Ponadto, w przypadkach wcześniejszego przegrzania silnika należy każdorazowo dokonać regeneracji płaszczyzn w specjalistycznym zakładzie;

c) stosowanie się do wytycznych producenta silnika co do sposobu i siły dociągania śrub i szpilek głowicy;

d) sprawdzenie stanu technicznego wszystkich szpilek i śrub, przy czym zaleca się każdorazową wymianę szpilek i śrub na nowe, właściwe dla danego typu silnika;

e) upewnienie się, że silnik ma właściwie działający system chłodzenia; w szczególności należy sprawdzić poprawność działania pompy wody (pompy cieczy chłodzącej), termostatu oraz poprawność działania chłodnicy maszyny (w szczególności poprawność przepływu rdzenia chłodnicy) oraz ilość cieczy chłodzącej w układzie.

 1. W przypadku zamówienia przez Klienta Produktu w postaci pierścieni tłokowych, tłoków, panewek, pierścieni oporowy i łożysk bez podania w formie pisemnej (w Zamówieniu lub dodatkowej informacji e-mail) informacji o tzw. nadwymiarze, przyjmuje się że Klient zamówił części standardowe (tzn. w rozmiarze nominalnym). W razie jakichkolwiek wątpliwości co do parametrów części zamiennych, Klient powinien każdorazowo skontaktować się przed zakupem ze Sklepem.

 2. Brak zastosowanie są do powyższych zaleceń może spowodować poważne uszkodzenia maszyny, a także skutkuje utratą gwarancji.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo dostawy Produktu bez opakowania lub w opakowaniu zastępczym. Uszkodzenia opakowania, ślady jego otwarcia lub częściowy jego brak nie powodują, że towar można traktować jako wadliwy lub niezgodny z zamówieniem.

 4. Sklep zastrzega sobie możliwość braku pewnych pojedynczych elementów w niektórych zestawach uszczelek silnikowych, które wynikają ze specyfikacji zestawu producenta uszczelek.

 5. Sklep dostarcza Produkty zgodne z parametrami technicznymi części będących fabrycznie częścią silników. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupu przez Klienta o części do silnika wtórnie przerobionego (np. inna tuleja silnika, tłoki o zmienionych wysokościach pierścieni itp.). W szczególności nie ma zastosowania w tym przypadku prawo do zwrotu lub reklamacji zakupionego towaru. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do parametrów części zamiennych, Klient powinien każdorazowo skontaktować się ze Sklepem.§ 7

Dostawa

 1. Przewidywany czas dostawy to od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia następnego od złożenia zamówienia (w przypadku przesyłki za pobraniem) bądź odnotowania zapłaty ceny (w przypadkach wskazanych § 8 lit. b – d), jednakże w razie braku danego Produktu czas dostawy może być dłuższy.

 2. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru w ww. terminie Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia nowego terminu i warunków dostawy. W razie braku możliwości zgodnego ustalenia warunków obie Strony mogą odstąpić od zawartej umowy (co oznacza „anulowanie” Zamówienia).

 3. Za dni robocze w rozumieniu Regulaminu uważa się dni pracy Sklepu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

 4. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie powstałe na skutek działań firmy kurierskiej.

 5. W razie nie zaznaczenia innego adresu dostawy lub wątpliwości co do adresu dostawy, towar będzie przesyłany na adres z faktury VAT.

 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z dostawą towaru, Sklep zobowiązuje się poinformować Klienta o numerze przesyłki wysłanego Produktu oraz podać numer telefoniczny na infolinię firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę.

 7. W razie nieodebrania zamówionej przesyłki lub podania błędnego adresu dostawy, Klient pokryje wszystkie koszty związane ze zwrotem przesyłki do HDS Serwis oraz ponownym dostarczeniem przesyłki.

 8. Klient może zastrzec, aby na liście przewozowym firmy kurierskiej wpisano jego numer telefonu (celem umożliwienia kontaktu kuriera z Klientem). Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak takiego kontaktu i jego skutki.

 9. Klient może zdecydować się na dostawę Produktu za pośrednictwem zamówionego przez siebie kuriera. W przypadku wyboru tej opcji należy o tym fakcie dodatkowo poinformować Sklep na podany adres e-mail, z podaniem numeru zamówienia. W tym przypadku kurier powinien odebrać paczkę nie później niż 2 dni robocze od dokonania Zamówienia. W razie przekroczenia tego terminu Klient upoważnia Sklep do:

a) w przypadku zapłaty za pobraniem – anulowania Zamówienia oraz nie rezerwowania towaru dla Klienta;

b) w pozostałych przypadkach – do pobrania kosztów magazynowania towaru w wysokości 10 zł netto + VAT za każdą dobę powyżej 2 dni roboczych, niezależnie od wartości zamówienia.

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do warunków zakupu i dostawy, Klient  powinien każdorazowo skontaktować się z obsługą telefoniczną (dane kontaktowe dostępne są na Stronie w zakładce „Kontakt”).§ 8

Zapłata ceny i koszt dostawy

1. Zapłata ceny, według wyboru Klienta, może nastąpić poprzez:

a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym („Osobisty odbiór w sklepie”)

b) płatność za pobraniem („Kurier DHL Płatność za pobraniem”) – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

c) przelew na konto („Kurier DHL Przedpłata na konto” )

W przypadku wskazanym w lit. c) Sklep rezerwuje zamówiony produkt i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

2. W razie zaistnienia konieczności przesłania Klienta monitu, wezwania do realizacji umowy lub wezwania do zapłaty, Klient każdorazowo pokryje koszt wysłania tego dokumentu w kwocie 7 zł netto + VAT.

3. Koszty wysyłki towaru obciążają Klienta zgodnie z wartością podaną na stronie sklepu (z wyjątkiem sytuacji, kiedy to obie strony wzajemnie ustalą inne koszty transportu przesyłki).

 1. Standardowe koszty wysyłki podane na stronie Sklepu dotyczą wyłącznie towaru o łącznej wadze (łącznie z opakowaniem) poniżej 25 kg, o wymiarach i kształcie przesyłki standardowej, wysyłanego do adresata na terytorium Polski, zgodnie ze standardową usługą kurierską (m.in. dostawa w dni robocze, bez możliwości ustalenia dostawy na konkretną godzinę), bez usług dodatkowych. W przypadku przesyłek innego rodzaju konieczna dopłata do przesyłki ponad tę wyszczególnioną w formularzu zamówienia.

 2. Wybierając sposób dostawy „Kurier DHL Przedpłata na konto” po zatwierdzeniu realizacji zakupu i otrzymaniu stosownego e-maila potwierdzającego, należy dokonać przedpłaty na dane i sumę podaną w e-mail, w tytule będzie przygotowana dopiero jeden dzień roboczy po zaksięgowaniu kwoty na koncie.

 3. Wybierając sposób dostawy „Kurier DHL Płatność za pobraniem” towar zostanie dostarczony przesyłką kurierską w dni robocze od poniedziałku do piątku. Płatność za towar przy odbiorze.

 4. Wybierając „Osobisty odbiór w sklepie” Klient nie ponosi kosztów dostawy. Klient ma obowiązek odebrać zamówiony towar (w tym zapłacić za towar) nie później niż 2 dni robocze po złożeniu zamówienia. W przypadku nie dotrzymania tego terminu HDS Serwis Sp. z o.o. ma prawo naliczać opłatę magazynową w wysokości 10 zł netto za każdy dodatkowy dzień (niezależnie od kwoty zamówienia) lub anulować zamówienie.§ 9

Reklamacje

 1. Produkty (z wyjątkiem towarów używanych i regenerowanych) objęte są gwarancją oferowaną przez producenta.

 2. Klient ma prawo do zwrotu towaru niezamawianego lub niezgodnego za zamówieniem. W przypadku dostarczenia przez Sklep Klientowi towaru zgodnego z zamówieniem oraz wolnego od wad, Klient nie ma prawa do zwrotu Produktu.

 3. Aby złożyć reklamację należy przesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z dołączoną kopią faktury VAT oraz dokumentem zgłoszenia reklamacyjnego, zawierającym pełne dane Klienta dane kontaktowe (w tym m. in. adres e-mail lub nr fax), krótki opis uszkodzenia oraz datę ujawnienia się wady.

 4. Sklep może wyrazić zgodę na wymianę zakupionego towaru na inny (w tej samej cenie lub droższy za stosowną dopłatą). W przypadku zaistnienia możliwości wymiany towaru wszelkie koszty dostawy (w tym odesłanie towaru wymienianego oraz przesłanie nowego towaru) pokrywa Klient.§ 10

Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

 2. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane będą wyłącznie przez Sklep , tj. przez HDS Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem ul. Krakowska 183, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000359791.

 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, dane mogą być przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

§ 11

Własność intelektualna

Klient zobowiązuje się do nienaruszania praw Sklepu bądź osób trzecich w zakresie praw autorskich, w szczególności zobowiązuje się nie wykorzystywać jakichkolwiek materiałów publikowanych na Stronie (zdjęć, opisów) bez pisemnej zgody Sklepu.§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży z Klientem.

 2. Regulamin jest powszechnie dostępny na Stronie Sklepu. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera oraz wydrukować.

 3. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na Stronie Sklepu.

 4. Strony zastrzegają, iż we wszelkich spornych sprawach pomiędzy podmiotem prowadzącym Sklep a Klientem właściwym jest sąd dla Bielsko-Białej.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie